برچسب: دوربین پرتونگاری

برچسب: دوربین پرتونگاری

ربات تخصصی تست های غیرمخرب
Image مرداد ۲۴, ۱۳۹۷ نرم افزار مدیر

محاسبه زمان پرتودهی محاسبه قدرت چشمه آموزش های تخصصی در مورد پرتونگاری، تفسیر، ظهور و ثبوت، ایمنی و استانداردها محاسبه حساسیت در تفسیر بخش کامل ایمنی، شامل: آموزشهای لازم، تبدیل واحدها، محاسبه فواصل ایمنی، شرح آستانه های بررسی محاسبه مناطق ممنوعه و کنترل شده با کلیماتور و بدون کلیماتور دانلود فایل های آموزشی و استانداردهای
Details